Kesediaan Guru Kafa Terhadap Penggunaan Teknologi Sebagai Bahan Bantu Mengajar Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

  • Aisah Mat Dan
  • Faridah Haji Salleh
  • Husna Kodik
Keywords: Knowledge, Readiness, Incident, Master Kafa, Pengetahuan, Kesediaan, Kemenjadian, Guru Kafa

Abstract

Abstract

 

This article aims to identify the readiness of Kafa teachers on the use of technology as a teaching aid in teaching and learning (BBM). This study was conducted on Kafa Teachers in Bandar Malawati Religious Primary School Kuala Selangor which consists of 4 male teachers and 22 female teachers. The methodology of this study is quantitative in the form of random distribution of questionnaires to complete questionnaires. The data obtained were analyzed using IBM SPSS software version 23.0 with reference to mean, percentage, frequency, and standard deviation. The findings show that the level of knowledge, the level of readiness of teachers for the use of technology as fuel at a high level obtained a mean value = 4.15 and standard deviation = 0.69. It is hoped that this study will help the parties as well as teachers and the Selangor Islamic Religious Department in improving efforts or programs towards the provision of skilled, knowledgeable teachers and ready to perform their duties more efficiently. In conclusion, it shows that the use of technology as fuel in teaching and learning (PnP) has a more enjoyable effect when PnP is implemented and successfully creates a 21st century learning environment that is a borderless world.

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengenal pasti kesediaan guru Kafa terhadap penggunaan teknologi sebagai bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran (BBM). Kajian ini dilaksanakan terhadap Guru Kafa di Sekolah Rendah Agama Bandar malawati Kuala Selangor yang terdiri 4 orang guru lelaki dan 22 orang guru perempuan. Metodologi kajian ini berbentuk kuantitatif dengan edaran soal selidik secara rawak kepada soal selidik dengan lengkap. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan perisian IBM SPSS versi 23.0 dengan merujuk kepada min, peratusan, kekerapan, dan sisihan piawai. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap pengetahuan, tahap kesediaan guru terhadap penggunaan teknologi sebagai BBM pada tahap yang tinggi memperoleh nilai min = 4.15 dan silihan piawaian = 0.69. Kajian ini diharap dapat membantu pihak sekolah, guru dan Jabatan Agama Islam Selangor dalam menambah baik usaha atau program ke arah penyediaan guru yang berkemahiran, berpengetahuan serta bersedia untuk melaksanakan tugas dengan lebih cemerlang. Kesimpulannya, menunjukkan bahawa penggunaan teknologi sebagai BBM dalam pengajaran dan pembelajaran (PnP) memberi kesan yang lebih menyeronokkan sewaktu PnP dilaksanakan dan berjaya mewujudkan suasana pembelajaran abad 21 iaitu dunia tanpa sempadan

Published
2023-08-21
How to Cite
Mat Dan, A., Haji Salleh, F., & Kodik, H. (2023). Kesediaan Guru Kafa Terhadap Penggunaan Teknologi Sebagai Bahan Bantu Mengajar Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Selangor Humaniora Review, 7(1), 63-75. Retrieved from https://share.journals.unisel.edu.my/ojs/index.php/share/article/view/240